Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1393 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА; чл. 51, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 2, чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Русе, Общински съвет – Русе реши:

1. Увеличава регистрираният капитал на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД, ЕИК 117115734 от 54 105,50 лева, разпределен в 5 410 дяла, всеки с номинална стойност от 10 лева на 79 105,50 лева, разпределен в 7 910 дяла, всеки с номинална стойност от 10 лева. Увеличението е с реална парична вноска от Община Русе в размер на 25 000 лева, за което същата да запише нови 2 500 дяла от увеличения капитал на едноличното дружество с ограничена отговорност.

2. Изменя чл. 6 (1) от Учредителния акт на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД, ЕИК 117115734, като същата придобива следната нова редакция:

„Чл. 6 (1). Основният капитал на дружеството е 79 105,50 лева, разпределен в 7 910 дяла, всеки с номинална стойност от 10 лева.“

3. Овластява Управителя на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД, ЕИК 117115734 да извърши всички действия и да подпише всички необходими документи, произлизащи от горните решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)