Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1393 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 146, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 10, ал. 1, т. 3 и т. 6 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1.Приема Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2014 г. на общинските еднолични търговски дружества „Паркстрой” ЕООД; „Общински пазари” ЕООД; „Обреден дом” ЕООД, в ликвидация; „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД; „Медицински център 1 – Русе” ЕООД; „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД; „Център за психично здраве – Русе” ЕООД; „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД; „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД.
2.Определя дивидент:
2.1. 45 % отчисление за Община Русе от печалбата по Годишния финансов отчет за финансовата 2014 г. на „Общински пазари” ЕООД след данъчното й облагане в размер на 104 000 лв.
2.2.Да бъдат освободени от внасяне на дивидент общинските еднолични търговски дружества – лечебни заведения, като средствата се използват от дружествата за изпълнение на инвестиционната си програма за 2015 г.
2.3.Дивидентът да се внесе по сметка на Община Русе до 30.06.2015 г.
3.Избира проверители – дипломирани експерт-счетоводители за заверка на Годишните финансови отчети на общинските дружества за 2015 г., както следва:
3.1.Димитър Петров Йорданов – диплом №0123/29.10.1992 г. „Общински пазари” ЕООД.
3.2.Дияна Георгиева Пенчева – диплом №0380/1997 г. за „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД;
3.3.Стефанка Тодорова Николова – диплом №041/22.01.2001г. за „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД и „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)