Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1394 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА; чл. 51, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 2, чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Русе, Общински съвет – Русе реши:

1. Увеличава регистрираният капитал на „Общински пазари“ ЕООД, ЕИК 117111045 от 6 179 330 лева, разпределен в 617 933 дяла, всеки с номинална стойност от 10 лева на 6 679 330 лева, разпределен в 667 933 дяла, всеки с номинална стойност от 10 лева. Увеличението е с реална парична вноска от Община Русе в размер на 500 000 лева, за което същата да запише нови 50 000 дяла от увеличения капитал на едноличното дружество с ограничена отговорност.

2. Изменя чл. 8, изр. първо от Учредителния акт на „Общински пазари“ ЕООД, ЕИК 117111045, като същото придобива следната нова редакция:

„Чл. 8. Капиталът на едноличното дружество с ограничена отговорност е 6 679 330 лева, разпределен в 667 933 дяла, всеки с номинална стойност от 10 лева.“

3. Овластява Управителя на „Общински пазари“ ЕООД, ЕИК 117111045 да извърши всички действия и да подпише всички необходими документи, произлизащи от горните решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)