Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1394 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал.2, чл. 154, ал.1, т.2; чл.156, ал.1, ал.2; чл.266 ал.1, ал.2, ал.5,т.1 ТЗ; чл.5, ал. 1 и ал.2; чл.10, ал. 1, т.2 и т.16 и чл.30 от Наредба 9 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Прекратява „Летище Русе“ЕООД и открива производство за ликвидацията му.
2. Определя за ликвидатор на „Летище Русе“ ЕООД Стамен Цанев Цанев и възлага на Кмета на Община Русе да сключи договор с ликвидатора, съгласно изискванията на ТЗ и Наредба № 9 на ОбС – Русе.
3. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на една минимална работна заплата.
4. Определя срок за извършване на ликвидацията до 12 месеца, считано от датата на вписване на ликвидатора в ТР.
5. Освобождава от длъжност управителя на „Летище Русе“ ЕООД Николай Горчев, поради прекратяване на дружеството, считано от датата на вписване на ликвидатора в ТР.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)