Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1395 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС Русе, заявление за закупуване на имоти и извлечение от протокол №39/13.06.2023 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.,с продажба на следните имоти:

1.1ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.706, с площ от 491 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, поподащ в територия по §4 ПЗР към ЗСПЗЗ, предмет на АОС № 8186/16.05.2017 г. (вписан под №5, том 14, н.д.2698 дв.вх. 6007 вх. №6093 от 19.05.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), с прогнозен приход от продажбата му в размер на 51 712,00 лв. (петдесет и една хиляди седемстотин и дванадесет лева), без дължими данъци и такси.

1.2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.707, с площ от 470 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, поподащ в територия по §4 ПЗР към ЗСПЗЗ, предмет на АОС №8187/16.05.2017 г. (вписан под №8, том 14, дв.вх. 6019, н.д. 2701,вх. №6094 от 19.05.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), с прогнозен приход от продажбата му в размер на 49 500,00 лв. (четиридесет и девет хиляди и петстотин лева). без дължими данъци и такси.

1.3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.710, с площ от 456 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, поподащ в територия по §4 ПЗР към ЗСПЗЗ, предмет на АОС № 8188/16.05.2017 г. (вписан под №6, том 14, н.д.2699 дв.вх. 6010 вх. №6095 от 19.05.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), с прогнозен приход от продажбата му в размер на 48 024,00 лв.(четиридесет и осем хиляди и двадесет и четири лева), без дължими данъци и такси.

1.4.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.711, с площ от 463 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, поподащ в територия по §4 ПЗР към ЗСПЗЗ, предмет на АОС №8189/16.05.2017 г. (вписан под №7, том 14, дв.вх. 6015, н.д. 2700,вх. №6096 от 19.05.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), с прогнозен приход от продажбата му в размер на 48 764,00 лв. (четиридесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и четири лева), без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:

2.1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.706, с площ от 491 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, поподащ в територия по §4 ПЗР към ЗСПЗЗ, предмет на АОС № 8186/16.05.2017 г. (вписан под №5, том 14, н.д.2698 дв.вх. 6007 вх. №6093 от 19.05.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), при начална тръжна цена 51 712,00 лв. (петдесет и една хиляди седемстотин и дванадесет лева), без дължими данъци и такси.

2.2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.707, с площ от 470 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, поподащ в територия по §4 ПЗР към ЗСПЗЗ, предмет на АОС №8187/16.05.2017 г. (вписан под №8, том 14, дв.вх. 6019, н.д. 2701,вх. №6094 от 19.05.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), при начална тръжна цена 49 500,00 лв. (четиридесет и девет хиляди и петстотин лева), без дължими данъци и такси.

2.3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.710, с площ от 456 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, поподащ в територия по §4 ПЗР към ЗСПЗЗ, предмет на АОС № 8188/16.05.2017 г. (вписан под №6, том 14, н.д.2699 дв.вх. 6010 вх. №6095 от 19.05.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), при начална тръжна цена 48 024,00 лв.(четиридесет и осем хиляди и двадесет и четири лева), без дължими данъци и такси.

2.4.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.711, с площ от 463 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6”, поподащ в територия по §4 ПЗР към ЗСПЗЗ, предмет на АОС №8189/16.05.2017 г. (вписан под №7, том 14, дв.вх. 6015, н.д. 2700,вх. №6096 от 19.05.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), при начална тръжна цена 48 764,00 лв. (четиридесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и четири лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

30% от постъпленията от продажбата на посочените поземлени имоти да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)