Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1395 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 42, ал.2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка с подадено в общинска администрация заявление вх. №ОИ-05-2 от 07.04.2015 г. за учредяване право на надстрояване с един етаж на съществуваща едноетажна сграда и становище изразено в протокол №35 от 21.04.2015 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване право на надстрояване на Иларион Младенов Илиев на съществуващата сграда с идентификатор 63427.6.160.1, представляваща Кафе-аператив – негова собственост, с един етаж за офиси, с площ на надстрояването от 81,50 кв. м., попадаща в имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 63427.6.160 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в ЖК „Чародейка-Г-юг“ на град Русе, на цена 8 915,70 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси по учредяване правото на надстрояване са за сметка на приобретателя Иларион Младенов Илиев.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)