Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1396 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с подадено в общинска администрация заявление вх. №ОИ-06-10 от 27.05.2014 г. за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост и становище, изразено в протокол №31 от 27.11.2014 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане, съгласно одобрен проект на шест броя еднотипни гаражи върху имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.2.4852 с площ от 6874 кв. м. по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Русе, а по действащия регулационен план на Централна градска част на град Русе, представляващ УПИ IV-32, 33, 4852, 5007 от кв. 115, отреден за жилищно строителство, търговски обекти и гаражи, с адрес на имота: град Русе, бул. „Генерал Скобелев“ №4, както следва:
– Гараж №1 с размери 3,25/6,00 м. и застроена площ 19,50 кв. м., при начална тръжна цена 3 120,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №2 с размери 3,25/6,00 м. и застроена площ 19,50 кв. м., при начална тръжна цена 3 120,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №3 с размери 3,25/6,00 м. и застроена площ 19,50 кв. м., при начална тръжна цена 3 120,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №4 с размери 3,25/6,00 м. и застроена площ 19,50 кв. м., при начална тръжна цена 3 120,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №5 с размери 3,25/6,00 м. и застроена площ 19,50 кв. м., при начална тръжна цена 3 120,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №6 с размери 3,25/6,00 м. и застроена площ 19,50 кв. м., при начална тръжна цена 3 120,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)