Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1396

РЕШЕНИЕ № 1396
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.8, ал.1 ЗОС, във връзка с чл.71 от Наредба№ 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

І. Определя размер на годишната наемна цена в лева за декар площ на отдаванат под наем чрез търг земя от ОПФ за стопанската 2007-2008 год. по категория:
І категория -12,00 лв./дка;
ІІ категория – 11,50 лв./дка;
ІІІ категория – 9,00 лв./дка;
ІV категория – 8,50 лв./дка;
V категория – 7,50 лв./дка;
VІ категория – 6,00 лв./дка;
VІІ категория – 4,50 лв./дка;
VІІІ категория – 4,00 лв./дка;
ІХ категория – 3,00лв./дка;
Х категория – 2,00лв./дка.
ІІ. Определя размер на годишната наемна цена в лева за декар площ, заета с трайни насаждения, отдаваната под наем чрез търг за стопанската 2007 – 2008 год., както следва:
– плододаващи трайни насаждения – 20лв./дка;
– лозя – 25 лв./дка.
ІІІ. Определя размер на годишната наемна цена в лева за декар площ за друга селскостопанска територия, отдавана под наем чрез търг за стопанската 2007 – 2008 г. – 50лв./дка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/