Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1397 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г.“ с продажбата на незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.4.1184 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, а съгласно действащия регулационен план на град Русе, представляващ УПИ VI – 1274 от квартал 9011, с площ 418 кв.м., с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба-2“, ул. „Ропотамо“ №31, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до10 м.), при граници и съседни имоти: 63427.4.1253, 63427.4.1187, 63427.4.1186, 63427.4.1209, 63427.4.1211. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10742/02.03.2023 г., вписан под №24, том 7, н.д.. 1283, вх. рег. №2647 от 14.03.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 46 000,00 лева (четиридесет и шест хиляди лева), без данъци и такси.

2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.4.1184 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, а съгласно действащия регулационен план на град Русе, представляващ УПИ VI – 1274 от квартал 9011, с площ 418 кв.м., с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба-2“, ул. „Ропотамо“ №31, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до10 м.), при граници и съседни имоти: 63427.4.1253, 63427.4.1187, 63427.4.1186, 63427.4.1209, 63427.4.1211. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10742/02.03.2023 г., вписан под №24, том 7, н.д.. 1283, вх. рег. №2647 от 14.03.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 46 000,00 лева (четиридесет и шест хиляди лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)