Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1397 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, Протокол №34/24.03.2015 г на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г., като включва недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.4.1867, с площ от 83 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед №РД-18-91 от 15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под №7421 от 01.04.2015 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост при отдел „Общинска собственост“, дирекция „Икономика и управление на собствеността“ към Община Русе, вписан под № 78, том 11, вх. №4140/07.04.2015 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 4220,00 лева.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.4.1867, с площ от 83 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед №РД-18-91 от 15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, предмет на Акт за частна общинска собственост №7421 от 01.04.2015 г., с начална тръжна цена 4220,00 лева без включен ДДС.
3. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)