Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1397

РЕШЕНИЕ № 1397
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.53, ал.5 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет р е ш и:

1. Отвърля направеното предложение за откриване на процедура за провеждане на нови конкурси за продажба на непродадените недвижими имоти – частна общинска собственост находящи се в гр.Русе, местност “Слатина”, Индустриален парк – Русе.