Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1398 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г.“ с продажбата на следните общински поземлени имоти:

– Незастроен урегулиран поземлен имот XXIII, в квартал 35 образуван от имот 548 по регулационен и застроителен план на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 66158, с площ 1 000 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Георги С. Раковски“, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ IV от кв.35, УПИ ХХII от кв.35, улица, УПИ XXIV от кв.35. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост АОС №10785/23.03.2023 г..вписан под №169, том 8, дв. вх.3737, н.д.1656, вх. рег. №3321 от 28.03.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 14 000,00 лева (четиринадесет хиляди лева), без дължими данъци и такси.

– Незастроен урегулиран поземлен имот XXIV, в квартал 35 образуван от имот 549 по регулационен и застроителен план, на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 66158, с площ 989 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Георги С. Раковски“, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ XXVI от кв.35, УПИ III от кв.35, УПИ XXIII от кв.35, улица, УПИ XXV от кв.35. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост АОС №10786/23.03.2023 г., вписан под №173, том 8, дв. вх. 3243, вх. рег. №3322 от 28.03.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 14 000,00 лева (четиринадесет хиляди лева), без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните общински поземлени имоти:

– Незастроен урегулиран поземлен имот XXIII, в квартал 35 образуван от имот 548 по регулационен и застроителен план на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 66158, с площ 1 000 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Георги С. Раковски“, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ IV от кв.35, УПИ ХХII от кв.35, улица, УПИ XXIV от кв.35. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост АОС №10785/23.03.2023 г..вписан под №169, том 8, дв. вх.3737, н.д.1656, вх. рег. №3321 от 28.03.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 14 000,00 лева (четиринадесет хиляди лева), без дължими данъци и такси.

– Незастроен урегулиран поземлен имот XXIV, в квартал 35 образуван от имот 549 по регулационен и застроителен план, на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 66158, с площ 989 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Георги С. Раковски“, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ XXVI от кв.35, УПИ III от кв.35, УПИ XXIII от кв.35, улица, УПИ XXV от кв.35. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост АОС №10786/23.03.2023 г., вписан под №173, том 8, дв. вх. 3243, вх. рег. №3322 от 28.03.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 14 000,00 лева (четиринадесет хиляди лева), без дължими данъци и такси.

30% от приходите от реализираната продажба да се да се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)