Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1398 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 31 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, във връзка с подадено в общинска администрация Заявление вх. №ОИ-01-5 от 02.04.2015 г. за откриване на процедура за продажба на земя – частна общинска собственост и становище, изразено в протокол №35 от 21.04.2015 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г., като включва общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.4.2474 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Русе, одобрени със Заповед №РД-18-91 от 15.12.2007 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър с площ от 366,00 кв.м., представляваща УПИ V-1007 в квартал 622 по действащия регулационен план на ЖК „Дружба-2“ на град Русе, одобрен със Заповед №182 от 12.05.1987 г. на Кмета на Община Русе. За земята е съставен Акт за частна общинска собственост, вписан под №5440 от 09.06.2008 г. в актовите книги на недвижимите имоти общинска собственост, вписан под №31, том 9, вх. рег. № 4817 от 02.04.2009 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 18 740 ,00 лева.
2.Дава съгласие за продажба на Валентин Йозов Пеев на земя – частна общинска собственост, представляваща Поземлен имот с идентификатор 63427.4.2474 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Русе, одобрени със Заповед №РД-18-91 от 15.12.2007 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър с площ от 366,00 кв. м., представляваща УПИ V-1007 в квартал 622 по действащия регулационен план на ЖК „Дружба-2 на град Русе, одобрен със Заповед №182 от 12.05.1987 г. на Кмета на Община Русе, намираща се на ул. „Йосиф Дайнелов” №13, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под №5440 от 09.06.2008 г. в актовите книги на недвижимите имоти общинска собственост, вписан под №31, том 9, вх. рег. №4817 от 02.04.2009 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, на цена в размер на 18 740,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси по продажбата на земята, частна общинска собственост са за сметка на купувача Валентин Йозов Пеев.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)