Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1398

РЕШЕНИЕ № 1398
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.62 ал.2 от АПК, във връзка с Решение № 1143, прието с Протокол № 53 от 24.11.2006 г. и Решение № 1240, прието с Протокол № 58 от 13.04.2007 г. на Общински съвет-Русе, общинският съвет реши:
І. Извършва поправка на очевидна фактическа грешка като:
1. Точка 2 от Решение № 1143, прието с Протокол № 53 от 24.11.2006 г. да се чете: „Дава съгласие за изготвяне проект за изменение на план за регулация за част от кв.418-ЦГЧ на УПИ ХІХ-5094 и УПИ ХХ-5095 чрез тяхното обединяване в УПИ ХІХ-5094 – за спортно развлекателен, туристически, атракционен и обслужващ комплекс с площ 36 480 кв.м. и предназначение „За универсална спортно-зрелищна зала с капацитет над 5500 седящи места и обществен комплекс, състоящ се от спортно-развлекателни и търговски елементи, хотелски и бизнес център, открити и закрити паркинги и озеленени терени за обществено ползване с квадратура най-малко 25% от площта на имота”.
2. Точка 3 от Решение № 1240, прието с Протокол № 58 от 13.004.2007 г. да се чете: „Дава съгласие Община Русе да апортира новоучреденото акционерно дружество отстъпено право на строеж в размер на 95 778 кв.м. в УПИ ХІХ-5094 – за спортно развлекателен, туристически,атракционен и обслужващ комплекс, кв.418 по кадастралния план на гр.Русе с площ 36 480 кв.м. и предназначение „за универсална спортно-зрелищна зала с капацитет над 5500 седящи места и обществен комплекс, състоящ се от спортно-развлекателни и търговски елементи, хотелски и бизнес център, открити и закрити паркинги и озеленени терени за обществено ползване с квадратура най-малко 25% от площта на имота”, както и стойността на незавършеното строителство в терена Стойността на апорта да бъде определена, съгласно чл.72 от Търговския закон.”
Настоящото решение е неразделна част от Решение № 1143, прието с Протокол № 53 от 24.11.2006 г. и Решение № 1240, прието с Протокол № 58 от 13.04.2007 г.
3. Да се коригира номера на терена във всички решения на общинския съвет, където той е описан след решение № 1143/24.11.2007 г.