Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1399 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.5.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 381 кв.м., намиращ се в гр. Русе, бул. „Родина“ №2-А, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до10 м.), при граници и съседни имоти: 63427.5.147, 63427.5.145, 63427.5.143, 63427.5.142, 63427.5.175. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №7719/19.02.2016 г., вписан под №85, том 5, н. д. 914, вх. рег. №1959 от 23.02.2016 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 76 830,00 лева (седемдесет и шест хиляди осемстотин и тридесет лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)