Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1399 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от ЗОС, чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Изменя точка 4 на Решение № 1161, прието с Протокол № 58/14.04.2011 г. на Общински съвет – Русе, както следва:
„т. 4. ЦДГ „Ралица“ първия и втория етаж на сграда № 2 – ПИ с идентификатор 63427.8.651.2, със застроена площ от 373 кв.м., ул. „Искър“ №41 с АОС №5661/06.02.2009 г.“.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)