Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1399

РЕШЕНИЕ № 1399
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.40, ал.1 и ал.3 от ЗОС и във връзка с чл.46, ал.1 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:
І.
1. Дава съгласие за извършване на замяна на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ І–5008, кв.714 по регулационния план на града, с площ 1590 кв.м, находящ се в град Русе, бул. „Липник” (до бивше училище „Хр. Смирненски”), при граници: север – бул. „Липник”, изток – ул. Сърнена гора”, юг – ул. „Шумнатица”, запад – ул. „Стоян Заимов”, предмет на акт за частна общинска собственост №4931/10.04.2007 г. на стойност 808 540 лева срещу жилищна площ, собственост на „КАНСЕР”ООД, както следва:
– АПАРТАМЕНТ №4 в бл. 211, вх.Б, ет.2 в ЖК „Чародейка – Г – юг” в град Русе, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 59,71 кв.м, изба №4, заедно с 1, 426% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 55 740,00 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №209 по ул. „Студен кладенец”№33, ет.2 в ЖК „Дружба – І”, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, с със застроена площ 35,80 кв.м, изба №11 с площ 3, 22 кв.м, заедно с 1, 746% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 38 400,00 лв.;
– ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ КЪЩА, ОБОСОБЕН КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН ПО ПРАВИЛАТА НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ, находящ се в град Русе, ул. „Клисура” №76, построена в УПИ VІІ -544, кв. 603 по плана на града, състоящ се от две стаи, кухня, антре и сервизни помещения, със застроена площ 83,00 кв.м, заедно с 1/2 идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 54 200 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №403 в бл.1, вх.А, ет.4 по ул. „Иван Ведър” №14 в град Русе, състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 39,52 кв.м, изба №403 с площ 3, 11 кв.м, заедно с 1, 83% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 33 200,00 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №4 в бл.302, вх.А, ет.2 в ЖК „Чародейка – Г – север” в град Русе, състоящ се от две стаи, дневна, кухня – столова и сервизни помещения, със застроена площ 104,16 кв.м, изба №4 с площ 3, 65 кв.м, заедно с 1, 343% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 62 400,00 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №17 в бл.314, вх.В, ет.6 в ЖК „Чародейка – Г – север”, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 58,40 кв.м, изба №17 с площ 3, 50 кв.м, заедно с 1, 055 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 46 630 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №17 в бл.”МНО – 4”, вх.Г, ет.6 в ЖК „Дружба – 3”, ул. „Н. Й. Вапцаров”№14, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 37,61 кв.м, изба №17 с площ 2,70 кв.м, заедно с 0,465% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ 50 700,00 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №11 в бл.47, вх.Б, ет.4 в ЖК „Дружба – 3”, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 49,39 кв.м, изба №11 с площ 7, 44 кв.м, заедно с 0,917% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ 51 100,00 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №5 в бл. 213, вх.Г, ет.3 в ЖК „Чародейка – Г – юг”, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 65,72 кв.м, изба №5 с площ 11,62 кв.м, заедно с 1, 302% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ 60 000,00 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №20 в бл.”МНО – 6”, вх.А, ет.7 в ЖК „Дружба – 3” в град Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров”№12, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 59,43 кв.м, изба №20 с площ 2,72 кв.м, заедно с 1,416% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 55 960 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №3 в бл.309, вх.Б, ет.1 в ЖК „Чародейка – Г – север” в град Русе, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 59,71 кв.м, изба №3 с площ 2, 84 кв.м, заедно с 1, 293% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 47 450 лв.;
– АПАРТАМЕНТ №6 в ЖБ „Вулкан”, вх.Б, ет.1 по ул. „Дондуков– Корсаков”№19 в град Русе, състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 103,00 кв.м, изба №4б с площ 4, 05 кв.м, заедно с 1, 453 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 104 550 лв.;
– АПАРТАМЕНТ № 8 на четвърти етаж по ул. „Ст. Кладенец” № 35, ЖК „Дружба І” в град Русе, състоящ се от стая, кухня, ниша и сервизни помещения, със застроена площ 35,16 кв.м, изба №10 с площ 3,28 кв.м, заедно с 1,746 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 41 000 лв.;
– АПАРТАМЕНТ № 5, ет.3 в ЖСК „24 май” по ул. „Кръстец” № 16, ЖК „Дружба І” в град Русе, състоящ се от две стаи, дневна-столова, кухн. бокс и сервизни помещения, със застроена площ 114,87 кв.м, изба №5 с площ 13,82 кв.м, таванско помещение с площ 9,63 кв.м, заедно с идеалните части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 61 000 лв.;
– АПАРТАМЕНТ на първия етаж по ул. „Пристанищна” № 22, бл. „Пристанищен комплекс” в град Русе, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 40,37 кв.м, с избено помещение и съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ: 44 000 лв.
2. Доплащането на цените на имотите в размер на 2 210,00 лева, както и дължимите данъци и такси да бъде извършено от „КАНСЕР”ООД.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе след представянето на нотариалните актове за собственост на жилищата да издаде заповед и сключи договор за замяна.

ІІ.
1. Дава съгласие за извършване на замяна срещу жилища на общински имот, представляващ УПИ ІІ-3581 с площ 559 кв.м. и жилищна сграда от 56 кв.м. по ул.Янтра № 9 в гр.Русе, описан в АОС № 4520/16.11.2005 г., като се продължи процедурата по замяна в съответствие с разпоредбите на Наредба № 1 на ОбС – Русе.
2.Задължава Кмета на Община Русе да внесе предложение по чл.46, ал.5 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за извършване на замяна.