Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 14 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет реши:

Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Комунални дейности“ за дейността на отдел „Приют за безстопанствени животни“ недвижими имоти-частна общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, местност „Орта Екенлик“, както следва:
1.Имот с идентификатор 63427.99.20, с площ от 9428 кв.м. и построените върху него селскостопанска сграда с идентификатор 63427.99.20.1, с площ 324 кв.м. и селскостопански склад с идентификатор 63427.99.2, с площ 30 кв.м., предмет на АОС №6804/16.11.2012 г.;
2.Имот с идентификатор 63427.99.17, с площ от 3983 кв.м. и построената върху него едноетажна административна полумасивна сграда с идентификатор 63427.99.17.1, с площ 171 кв.м., предмет на АОС №6520/20.07.2011 г.;
3.Имот с идентификатор 63427.99.10, с площ от 1381 кв.м. и построената върху него административна сграда с идентификатор 63427.99.10.1, с площ от 208 кв.м., предмет на АОС №6515/14.07.2011 г.

Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14–дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)