Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 14 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9,  чл.37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №43/10.10.2019 г. на КОС, Общинският съвет  реши:

1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 г., като включва възмездноучредяване на право на строеж за изграждане на два броя гаражи всеки един с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ от 18 кв.м. всеки, съобразно виза за проектиране на 2 броя гаражи, издадена от Главния архитект на Община Русе, върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.582 с площ от 53284 кв. м.  по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“, с трайно предназначение  на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ III-за жилищно строителство и търговия, кв. 594, с прогнозен приход при учредяване на ограниченото вещно право на строеж за двата гаража в размер на 2 595,60 лева.

2.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на два броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, представляващпоземлен имот с идентификатор 63427.4.582 с площ от 53284 кв. м.  по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“, с трайно предназначение  на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ III-за жилищно строителство и търговия, кв. 594, съобразно виза за проектиране на два броя гаражи, издадена от Главния архитект на Община Русе, както следва:

– гараж №1 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18 кв.м., при начална тръжна цена 1 297,80 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №2 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18 кв.м., при начална тръжна цена 1 297,80 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)