Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 14

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 14
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.28, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, чл.8, ал.3 от Наредбата за устройство и работата на органите за приватизацията и следприватизационен контрол и чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, Общинският съвет реши:

Избира Комисията по общинска собственост, както следва:

Мирослав Манолов – общински съветник,
Иван Иванов – общински съветник,
Виктор Епщайн – общински съветник,
Ваньо Танов – общински съветник,
Стефан Бучаков – общински съветник;
Емел Видинлиева – общински съветник;
Александър Неделчев – зам.-кмет на общината,
Дончо Добрев – зам.-кмет на общината,
Симеон Рангелов – гл.архитект на общината,
Илинка Петрова – ст.юристконсул на общината
Избира Комисията по приватизация:

Председател: Момчил Кастерлиев – общински съветник,
Мирослав Славчев – общински съветник,
Пламен Рашев – общински съветник,
Илиян Илиев – общински съветник,
Петър Даскалов – общински съветник, 
Ростислав Златарски – общински съветник,
Бонка Бойчева – гл. счетоводител,
Борислава Братоева – директор дирекция „ОбС”,
Антоанета Банчева – директор дирекция „ИЕИ”,
Атанас Колев – н-к отдел „ПКОП”,
Слави Кунчев – н-к отдел „СДАП”.
Избира Комисията по ЗУГДЖСВ:

Председател: Александър Нанев Неделчев- зам.-кмет на общината и членове:
Мария Костадинова Стефанова– общински съветник,
Данко Ганчев Павлов – общински съветник,
Иван Петров Григоров – общински съветник,
Димитър Атанасов Кънчев Кънчев – общински съветник,
Момчил Илиев Кастерлиев – общински съветник,
Бонка Петкова Бойчева- гл.счетоводител,
Борислава Маринова Братоева – директор дирекция „ОбС”,
Мария Минчева Козовска – представител на гражданите с многогодишни влогове.