Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 140 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.10 от Раздел IV на Учредителния акт на общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ , както и с чл.7, ал.4 и чл.9, ал.4 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе-град на свободния дух“, общинският съвет реши:

1. Приема отчет за дейността на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2015 г./Приложение№1/
2. Приема годишен финансов отчет на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2015 г. /Приложение 2/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)