Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 140 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от осем години, като клуб, на Сдружение „Русенска Търговско-Индустриална Камара“, ЕИК 000517346, помещение, със застроена площ 18,50 кв. м, представляваща част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе  63427.2.5512.1.2, представляваща стая №1, с предназначение на самостоятелния обект – за офис, брой нива на обекта – едно, намиращо се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5512.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.5512, с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3-А, ет. 2, предмет на АЧОС №6675 от 09.04.2012г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 19,54 лв. без включен ДДС.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването.                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)