Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 140 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Русе реши:

 1. Създава работна група, която да преразгледа нормите, регламентиращи ползването на афишните колони и обществените информационни табла  и да предложи при необходимост изменение или допълнение на Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и  монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, в следния състав:

Ръководител: Траян Тотев

и членове:

 1. Орлин Дяков /общински съветник/;
 2. Косьо Станев /общински съветник/;
 3. Иван Кюркчиев /общински съветник/;
 4. Биляна Кирова /общински съветник/;
 5. Пламен Цветков /общински съветник/;
 6. Деана Тонева /общински съветник/;
 7. Искрен Илиев /старши юрисконсулт/;
 8.  Инж. Пенка Ангелова /отдел „Устройствени планове и кадастър/;
 9. Юлияна Ряпова /ръководител звено „Външна реклама“, ОП „Русе арт“/;
 10. Светлозар Ненов /директор на звено КООРС/;
 11. Златомира Стефанова /зам.-кмет „Икономика, инвестиции и собственост“/;
 12. Магдалина Илиев /зам.-кмет „Устройство на територията“/.
 13. При изпълнение на поставената задача работната група провежда заседания, свикани от нейния ръководител. Заседанията са редовни ако на тях присъстват повече от половината членове на работната група. Споровете се решават с гласуване, а решенията се вземат с мнозинство от ½ от присъстващите на заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)