Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 140

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, протоколи № 1/20.12.2011 г. и №2/15.02.2012г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на долупосочените имоти:
– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот 2415 с площ 408 кв.метра в землището на с. Николово, местност „Дрибака 4,5”, предмет на АОС № 6366/11.12.2010 г. (вписан под № 94, том 1, н.д.90 от 14.01.2011 г. на АВп.), при начална тръжна цена 10 200 лева, без включени ДДС, данъци и такси;
– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот 2416 с площ 453 кв.метра в землището на с. Николово, местност „Дрибака 4,5”, предмет на АОС № 6407/07.01.2011 г. (вписан под № 96, том 1, н.д.92 от 14.01.2011 г. на АВп.), при начална тръжна цена 11 000 лева, без включени ДДС, данъци и такси;
– ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот 2417 с площ 502 кв.метра в землището на с. Николово, местност „Дрибака 4,5”, предмет на АОС № 6408/07.01.2011 г. (вписан под № 95, том І, н.д.91 от 14.01.2011 г. на АВп.), при начална тръжна цена 11 800 лева, без включени ДДС, данъци и такси.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, да издаде заповеди за определяне на спечелилите участници и сключи договори за продажба на имотите, описани в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)