Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 140

РЕШЕНИЕ № 140
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.ал. 1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.16, ал..6 от Наредба № 1 и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от три години част от имот частна общинска собственост в ж.к. “Здравец – изток”, бл. „Лебед”, І етаж на Съюз на инвалидите в България, състоящ се от 33,80кв.м. площ и месечна наемна цена – 21,62лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2
ІІ. Възлага на Кмета на Община – Русе след влизане в сила Решение на Общинския съвет да издаде настанителна заповед и сключи договор за наем за срок от три години за посоченият в т. І. обект.