Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1400 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл.41, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС, и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-10-74/12.04.2023 г. и извлечение от протокол №39/13.06.2023 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г., с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на Акт №4974/14.06.2007 г. за частна общинска собственост, находящ се с. Николово, Община Русе, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VIII-1720 в кв. 106, с площ 820 кв.м., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 26 260,00 лева, без дължими данъци и такси.

2.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VIII-1720 в кв. 106, по регулационния план на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, одобрен със Заповед №РД01-2819/24.10.2005 г. на Кмета Община Русе, с площ от 820 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес село Николово, ул. „Плиска“ №87, предмет на Акт №4974/14.06.2007 г. за частна общинска собственост, вписан под №111, том 25, н.д.6344 вх. рег. №8703 от 22.06.2007 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, с начална тръжна продажна цена 26 260,00 лв. (двадесет и шест хиляди двеста и шестдесет лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата на посочения поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)