Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1400 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 и 4 от ЗОС и чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща стаи 1, 8, 9, 10, сервизно помещение – една тоалетна с обща застроена площ 109 кв. м. от V-тия етаж на административната сграда, намираща се в гр. Русе на ул. „Фердинанд“ №3а, предмет на АОС № 6675/09.04.2012 г., на Министерство на образованието и науката, за нуждите на проект ВG 051РО001-4.3.02-001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, за срок до 31.10.2020 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и да сключи договор за предоставяне на частта от имота.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)