Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1400

РЕШЕНИЕ № 1400
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол №72/22.12.2006г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС07/19/16.07.2007г. от Атанас Великов Славов, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване за изграждане на стълбище на І-ви етаж и офиси със санитарен възел на втори етаж с обща РЗП – 111,86 кв.м. към съществуваща общественообслужваща сграда в гр.Русе, ж.к.”Дружба-ІІІ”, южно от бл.6, кв.592, представляваща ПИ 184, на Атанас Великов Славов, на стойност 11 260,00 лв.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Атанас Великов Славов.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.