Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1401 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г.“ с продажбата на общински поземлен имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.10.1720 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 307 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Елисавета Багряна“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при граници и съседни имоти: 63427.10.1176, 63427.10.1719, 63427.294.8, 63427.294.3, обект на Акт за частна общинска собственост №10764/14.03.2023 г., с прогнозен приход от продажбата в размер 8 200,00 лева (осем хиляди и двеста лева), без данъци и такси.

2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния общински поземлен имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.10.1720 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 307 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Елисавета Багряна“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при граници и съседни имоти: 63427.10.1176, 63427.10.1719, 63427.294.8, 63427.294.3, обект на Акт за частна общинска собственост №10764/14.03.2023 г., с начална тръжна продажна цена в размер на 8 200,00 лева (осем хиляди и двеста лева), без данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)