Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1401 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 1 от ЗОС и чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

І. Предоставя безвъзмездно за управление на Кметство-с. Басарбово част от недвижим имот-публична общинска собственост, намиращ се в с. Басарбово, Община Русе, представляващ сутерен от двуетажна сграда /читалище „Св. Димитър Басарбовски-1902“/ със застроена площ 357 кв.м., предмет на АОС №7428/23.04.2015 г., без да се възпрепятства достъпа на читалището до приземния етаж“.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за предоставяне на имота.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)