Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1401

РЕШЕНИЕ № 1401
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 80/10.07.2007г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС07/17/18.05.2007г. от Атанас Йорданов Милев, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на автосервиз на І-ви етаж и офиси със санитарен възел на ІІ-ри етаж с обща РЗП за доплащане – 192,55 кв.м. към съществуващ автосервиз в гр.Русе, ж.к.”Ялта”, ПИ № 5386, южно от бул.”Родина” , на ЕТ”ЕЛБИ-А-АТАНАС МИЛЕВ”, на стойност 43 860,00 лв.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на ЕТ”ЕЛБИ-А-АТАНАС МИЛЕВ”.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.