Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1402 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г.“ с продажбата на общински поземлен имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.11.248 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, а по регулационния план представлява урегулиран поземлен имот I-248, кв. 2, с площ 593 кв.м., в гр. Русе, Община Русе, кв. ДЗС, ул. „Омайниче“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), граници и съседни имоти: 63427.11.195, 63427.11.249, 63427.11.185. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9021/14.03.2019 г., вписан под №96, том 8, н. д. 1555, д.в.р. 3056, вх. №3133 от 20.03.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 18 010,00 лева (осемнадесет хиляди и десет лева), без данъци и такси.

2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния общински поземлен имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.11.248 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, а по регулационния план представлява урегулиран поземлен имот I-248, кв. 2, с площ 593 кв.м., в гр. Русе, Община Русе, кв. ДЗС, ул. „Омайниче“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), граници и съседни имоти: 63427.11.195, 63427.11.249, 63427.11.185, предмет на акт за частна общинска собственост №9021/14.03.2019 г., с начална тръжна продажна цена в размер на 18 010,00 лева (осемнадесет хиляди и десет лева), без данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)