Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1402 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, протокол № 23/27.03.2014 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти:
1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.948 с площ 750 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7276/23.06.2014 г. (вписан под № 165, том 20, дв.вх. 8214, н.д 3966 от 26.06.2014 г. на АВп.), при начална тръжна цена 3000,00 /три хиляди/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.949 с площ 667 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7277/23.06.2014 г. (вписан под № 167, том 20, дв.вх. 8216, н.д.3968 от 26.06.2014 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2760,00 /две хиляди седемстотин и шестдесет/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.950 с площ 641 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7278/23.06.2014 г. (вписан под № 166, том 20, дв.вх.8215, н.д.3967 от 26.06.2014 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2600,00 /две хиляди и шестотин/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
4.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.951 с площ 548 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7279/23.06.2014 г. (вписан под № 151, том 21, дв.вх. 8547, н.д. 4154 от 03.07.2014 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2200,00 /две хиляди и двеста/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
5.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.952 с площ 481 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7280/23.06.2014 г. (вписан под № 170, т. 20, дв.вх.8222, н.д.3970 от 26.06.2014 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2000,00 /две хиляди/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
6.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.953 с площ 510 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7281/23.06.2014 г. (вписан под № 168, т. 20, дв.вх.8219, н.д.3969 от 26.06.2014 г. на АВп.); при начална тръжна цена 2200,00 /две хиляди и двеста/ лева, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)