Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1402

РЕШЕНИЕ № 1402
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, във връзка с протокол № 81 от 25.07.2007 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на явен търг за продажба на недвижим имот, общинска собственост, находящ се в Източна промишлена зона на град Русе и представляващ: Урегулиран поземлен имот V-871 ПП с обща площ 345,82 м2 при начална тръжна цена 16 710,00 (шестнадесет хиляди седемстотин и десет) лева без включен ДДС (и дължимите данъци и такси), описан в акт за частна общинска собственост под № 5056/28.06.2007 год.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилият търга и сключи договор за продажба, съгласно решението на Общинския съвет.