Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1403 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-69/10.04.2023 г. и извлечение от Протокол №39/13.06.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съветреши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. за продажба на поземлен имот с идентификатор 47336.300.7, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, одобрени със Заповед №РД-18-878/30.03.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, находящ се в землището на гр. Мартен, Община Русе, местност „Калето“, с площ от 471 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР към ЗСПЗЗ), четвърта категория при неполивни условия, предмет на АЧОС №10711/09.05.2023 г., вписан под №84, том 14, Н.Д. 2826, ДВР 5248, вх.рег. №5381 от 15.05.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 13 555,00 лева, без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 47336.300.7, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, одобрени със Заповед №РД-18-878/30.03.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, находящ се в землището на гр. Мартен, Община Русе, местност „Калето“, с площ от 471 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР към ЗСПЗЗ), четвърта категория при неполивни условия, предмет на АЧОС №10711/09.05.2023 г., вписан под №84, том 14, Н.Д. 2826, ДВР 5248, вх.рег. №5381 от 15.05.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 13 555,00 лева, без дължими данъци и такси. Последните са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)