Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1403 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 43, ал. 3, т. 2 от Закона за горите, Решение № 978, прието с Протокол № 37/24.04.2014 г. на Общинският съвет – Русе, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да се отдаде под наем без търг или конкурс на ЕТ „Дием – Дичо Дичев“, ЕИК 040336051 за срок от единадесет месеца имот № 000044, частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Червена вода, НТП – „друг вид недървопроизводителна горска площ“, с площ от 72,496 дка на цена от 40,00 лв./дка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)