Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1403

РЕШЕНИЕ № 1403
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.6 ал.1 от ЗОС, чл.40 ал.1 от ЗОС и във връзка с Решения № № 1004/2006 г. и 1120/2006 г. на Общински съвет-Русе, Общинският съвет реши:

1. Обявява за частна общинска собственост недвижим имот, представляващ детска градина, намираща се на първия етаж от шест-етажна нежилищна сграда по ул.”Цар Фердинанд” № 3, с площ 180,43 кв.м., заедно с 6,755 % ид.части от общите части на сградата и 4,129 % ид.части от отстъпеното право на строеж върху ПИ № 1373 от кв.260, гр.Русе, предмет на АОС № 3529/29.03.2001 г.
2. Да се извърши замяна на недвижим имот, представляващ детска градина, намираща се на първия етаж от шест-етажна нежилищна сграда по ул.”Цар Фердинанд” № 3, с площ 180,43 кв.м., заедно с 6,755 % ид.части от общите части на сградата и 4,129 % ид.части от отстъпеното право на строеж върху ПИ № 1373 от кв.260, гр.Русе, предмет на АОС № 3529/29.03.2001 г. на стойност 250 000 лв., с имот собственост на “Румяна Стойчева – РИС” ЕООД, представляващ първи етаж от новопостроена сграда по ул. “Богдан Войвода”, с площ 272,55 кв.м. на стойност 305 000 лв.
Община Русе придобива собствеността на описания имот като не дължи доплащане за изравняване стойността на имотите.
3. Данъците и таксите да се определят след влизане на решението в сила и да се разделят по равно между страните.
4. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за замяна след влизане на решението в сила и представяне на документ за собственост от “Румяна Стойчева – РИС” ЕООД.