Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1404 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл. 8, ал. 9 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 39 от 12.06.2023г. на Комисията по общинска собственост, скица – проект за придаваемо място по улична регулация, съобразно предвижданията на ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-01-1014/ 03.04.2023 г. на Кмета на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 67 кв.м. по улична регулация от ПИ № 63427.9.1168 – ул. „Мануш Войвода“, придаван към УПИ VIII-1244, в кв. 38 по плана на кв. „Долапите“, град Русе, представляващ, съгласно КККР на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.9.1244, с прогнозна цена в размер на 3 120,00 лева (три хиляди сто и двадесет лева), без дължими данъци и такси.

2. Обявява придаваем терен от 67 кв.м. по улична регулация от ПИ № 63427.9.1168 – ул. „Мануш Войвода“, гр. Русе, община Русе, придаван към УПИ VIII-1244, в кв. 38 по плана на кв. „Долапите“, град Русе, представляващ, съгласно КККР на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.9.1244, за частна общинска собственост.

3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 67 кв.м. по улична регулация от поземлен имот ПИ № 63427.9.1168 – ул. „Мануш Войвода“ придаван към УПИ VIII-1244, в кв. 38 по плана на кв. „Долапите“, град Русе, представляващ, съгласно КККР на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.9.1244, на Евгени Колев Иванов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 3 120,00 лева (три хиляди сто и двадесет лева), без дължими данъци и такси.

4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)