Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1404 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24 а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да отдаде под наем без търг или конкурс на Цветомир Дичев Ангелов за срок от една година имот № 000026, находящ се в землището на с. Бъзън, НТП – „изоставена орна земя“, с площ от 7,584 дка на цена от 50,00 лв./дка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)