Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1404

РЕШЕНИЕ № 1404
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ла.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.221, т.1, т.4, т.10 от ТЗ и чл.17, т.1 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Упълномощава представителя на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Агропродукт” АД да гласуват с притежаваните от Община Русе 560 бр. акции по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите на 23.09.2007 г. (неделя) в 10 ч. в офиса на дружеството на ул.Адмирал Рождественски № 66, както следва:
По т.1 Приема доклада на изпълнителния директор, но не приема задължението на ОбС – Русе да направи необходимото за получаване на сумата от 7000 лв., представляващи компенсации за щетите от наводнението през 2005 г., претърпени от дружеството – да гласува „против”;
По т.2 Приема предложението м чл.27, ал.1 от Устава на дружеството да се направи следната промяна: думите „3 (три) години” да станат „5 (пет) години” – да гласува „за”;
По т.3 Приема – освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите – да гласува „против”;
По т.4 Предлага на Общото събрание за член на Съвета на директорите на „Агропродукт” АД Русе представителя на Община Русе Петър Стефанов Неделчев;
По т.5 Дава съгласие изпълнителният директор да тегли кредит в размер на 50000 лв. от ГФ за микрокредитиране при МТСП – да гласува „против”.
ІІ. Избира за представител на Община Русе в Общото събрание Валентин Венков – секретар на общината.