Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1405 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 43, ал. 3, т. 2 от Закона за горите, Решение №978, прието с Протокол №37/24.04.2014 г. на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да отдаде под наем без търг или конкурс на Желязко Георгиев Желязков за срок до 30.09.2015 г. част от имот № 000105, частна общинска собственост, предмет на АОС №4814/30.11.2006 г., находящ се в землището на с. Хотанца, Община Русе, представляващ орехова култура, отдел 186 „е“, с площ от 71,000 дка на цена от 40,00 лв./дка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)