Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1406 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 39 от 13.06.2023г. на Комисията по общинска собственост, скица – проект за придаваемо място по улична регулация, съобразно предвижданията на ПУП-ИПР, одобрен със Заповед № РД-01-1188/21.04.2023г. на Кмета на Община Русе, Общински съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 52 кв.м. по улична регулация от ПИ № 501.1488 – ул. „Възрожденска“ придаван към новообразувания УПИ XIII-588, кв. 46 по плана на село Бъзън, Община Русе, Област Русе, с прогнозна цена в размер на 920,00 лева (деветстотин и двадесет лева), без дължими данъци и такси.

2. Обявява придаваем терен от 52 кв.м. по улична регулация от ПИ № 501.1488 – ул. „Възрожденска“, с. Бъзън, община Русе, придаван към новообразувания УПИ XIII-588, кв. 46 по плана село Бъзън, Община Русе, Област Русе, за частна общинска собственост.

3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 52 кв.м. по улична регулация от ПИ № 501.1488 – ул. „Възрожденска“, с. Бъзън, община Русе, придаван към новообразувния УПИ XIII-588, кв. 46 по плана на с. Бъзън, община Русе, на Андрей Драгомиров Митев и Екатерина Драгомирова Антонова, след заплащане на Община Русе цена в размер на 920,00 лева (деветстотин и двадесет лева), без дължими данъци и такси.

4. 30% от постъпленията от продажбата на имота да се използват за дейности, съответно посочени в чл.52, ал.5, т.1 и т.2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

5. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)