Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1406 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за продължаване действието на договор за наем с допълване срока на същия до десет години, като за целта се подпише допълнително споразумение със срок 19.08.2020 г., както следва:
Договор №4374 от 19.08.2010 г.:
– Предназначение – производствени помещения;
– Адрес: гр. Русе, бул. „Тутракан” №21;
– Наемател: „Тримих” ООД;
– Месечна наемна цена без включен ДДС – 857,00 лв.;
– Площ – 871,00 кв. м.;
– Срок на договора – 19.08.2020 г.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)