Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1407 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 9, всички от ЗОС, във връзка с §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, с цел прилагане на регулацията, по ПУП-ИПР, одобрен със Заповед № РД-01-673/02.03.2023г. на Кмет на Община Русе за обособяване на УПИ: УПИ V-110, кв. 1036 по плана на кв. ИПЗ, град Русе, Общински съвет – Русе, реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2023 г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 787 кв.м. по улична регулация от ПИ 63427.178.29 по КККР на гр. Русе – второстепенна улица, придаван към УПИ V-110, в кв. 1036, Източна промишлена зона, град Русе, представляващ, съгласно КККР на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.178.110, с прогнозна цена в размер на 59 630 лева (петдесет и девет хиляди шестстотин и тридесет лева), без дължими данъци и такси.

2. Обявява придаваем терен от 787 кв.м. по улична регулация от ПИ 63427.178.29 по КККР на гр. Русе – второстепенна улица, придаван към новообразуван УПИ V-110, в кв. 1036, Източна промишлена зона, град Русе, представляващ, съгласно КККР на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.178.110, за частна общинска собственост.

3. Да се продадат 787 кв.м. по улична регулация от ПИ 63427.178.29 по КККР на гр. Русе – второстепенна улица, придаван към новообразуван УПИ V-110, в кв. 1036, Източна промишлена зона, град Русе, представляващ, съгласно КККР на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.178.110, придобит в собственост от „Русе Пропъртис“ ЕООД, ЕИК 206142713, на стойност 59 630 лева (петдесет и девет хиляди шестстотин и тридесет лева), без дължими данъци и такси, които са за сметка на дружеството.

4. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г. с придобиване на терен, представляващ придаваема част от 175 кв.м. от новообразуван УПИ V-110, в кв. 1036, Източна промишлена зона, град Русе, представляващ, съгласно КККР на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.178.110, придавани към общински поземлен имот ПИ 63427.178.29 – второстепенна улица, с прогнозна цена в размер на 13 388 лева (тринадесет хиляди триста осемдесет и осем лева), без дължими данъци и такси.

5. Да се придобият 175 кв.м. от новообразуван УПИ V-110, в кв. 1036, Източна промишлена зона, град Русе, представляващ, съгласно КККР на гр. Русе, поземлен имот с идентификатор 63427.178.110, придобит в собственост от „Русе Пропъртис“ ЕООД, ЕИК 206142713придавани към общински поземлен имот ПИ 63427.178.29 – второстепенна улица, на стойност 13 388 лева (тринадесет хиляди триста осемдесет и осем лева), без дължими данъци и такси.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)