Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1407 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2405 „Приходи от наем на имущество“ СОУЕЕ„Константин Кирил Философ“ 3190лв.
Неданъчни приходи
§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ +772лв.
ОУ „Олимпи Панов“ 93лв.
ОУ „Н. Обретенов“ 679лв.
Всичко приходи държавна дейност: +3 962лв.

ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2405 „Приходи от наем на имущество +1 285лв.
БР „Л. Каравелов“ 1285лв.
Глоби, санкции, наказателни лихви
§2802 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ +2 070лв.
Регионален исторически музей Русе 2 070лв.
Неданъчни приходи
§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ +5 163лв.
Трансфери
§6102 „предоставени трансфери“ -4 793лв.
ДТ „Сава Огнянов“ 2 400лв.
Държавна опера – Русе 2 393лв
Всичко приходи местни дейности +3 725лв.
Всичко приходи по бюджета +7 687лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“ ЦДГ „Радост“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения“ -1 581лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Изграждане на пожароизвестителна инсталация в
сградата на ЦДГ „Радост-2“ +1 581лв.
Всичко за дейност 0лв.
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§1014 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките“ +1000лв.
СОУЕЕ„Константин Кирил Философ“ 1 000лв.
§1015 „Материали“ +2 869лв.
ОУ „Н. Обретенов“ 679лв.
СОУЕЕ„Константин Кирил Философ“ 2 190лв.
§1020 „Външни услуги“ +93лв.
ОУ „Олимпи Панов“ 93лв.
Всичко за дейност +3 962лв.
Всичко за функция +3 962лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер“
§1020 „Външни услуги“ -410лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“
Обект„Лицензиран софтуер – операционна система Windows 8.1“ 2 бр. +410лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.
Всичко разходи държавна дейност +3 962лв.

ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§1020„Външни услуги“ +5 163лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект “Климатици“ 2 бр. -1 242лв.
Всичко за дейност +3 921лв.
Всичко за функция +3 921лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ”
§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”
Обект „Преустройство и промяна на предназначението на ет.2 от
съществуващи сгради с индентификатори 63427.4.609.1 и 63427.4.609.2
по кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе,
жк „Дружба-ІІІ“, ул. „Никола Й.Вапцаров“ №20 в детска ясла с две яслени
групи и изграждане на външен асансьор“ +10 200лв.
Всичко за дейност +10 200лв.
Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”
§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”
Обект „Преустройство и промяна на предназначението на част от 1-ви и
2-ри етаж от съществуваща сграда с индентификатор 63427.8.651.4 по
кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе,
ул. „Искър“ №41 в приемна за медицински грижи и оказване на подкрепа
за деца от ромски произход и други уязвими групи, на възраст от 3 до 5 год., необхванати от образователната система и техните родители“ +10 500лв.
Всичко за дейност +10 500лв.
Всичко за функция +20 700лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 619 „Други дейности по жил.строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§ 1020 „Външни услуги“ -20 700лв.
§5202 „Придобиване на сгради”
Обект „Обществен паркинг в същ. подземни нива от Театрален комплекс“ +113 000лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”
Обект „Открит обществен паркинг- бивш V-ти полк” +90 000лв.
Всичко за дейност +182 300лв.
Дейност 622 „Озеленяване“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Храсторез за кв. Обр. Чифлик и ДЗС“ 1 бр. -242лв.
Всичко за дейност -242лв.
Дейност 623„Чистота“ км. Червена вода
§1016 „Вода, горива, енергия“ –800лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Моторна ротационна метла“ +1840лв.
Обект „Дискова роторна косачка Кметство Червена вода“ -1040лв.
/било 3500лв.; става 2460лв/
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция +182 058лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ -8 628лв.
Всичко за дейност -8 628лв.
Всичко за функция -8 628лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ -201 544лв.
Всичко за дейност -201 544лв.
Всичко за функция -201 544лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§9700 „Резерв“ -11 120лв.
Всичко за дейност -11 120лв.
Всичко за функция -11 120лв.
Всичко разходи местни дейности -14 613лв.

V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност”
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Закупуване на агрегат за електрически ток 5KW“ 1бр. +28лв.
Всичко за дейност +28лв.
Всичко за функция +28лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 738 „Читалища“
§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Колонна климатична система“ 4бр. +11 120лв. Всичко за дейност +11 120лв.
Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ +1 435лв.
ОБКИ „Художествена галерия – Русе 1 435лв.
§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Проектор за Екомузей с аквариум“ 1 бр. РИМ-Русе +2 070лв.
Всичко за дейност +3 505лв.
Дейност 751 „Библиотеки с регионален характер”
§1015 „Материали“ +1 285лв.
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ +2 400лв.
Всичко за дейност +3 685лв.
Всичко за функция +18 310лв.
Всичко разходи държавни дейности доф. с общински приходи +18 338лв.
Всичко разходи по бюджета +7 687лв.

VІ. Приложение №18 „Справка за разходите за заплати за 2015г.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 623„Чистота“
Било: Става: Разлика:
-Годишен ФРЗ дейност 623 „Чистота“ 206 974лв. 207 274лв. +300лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)