Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1408 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.40 ал.1 от Постановление № 8 от 16 януари 2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на Приложение №17 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015г., както следва:
По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“
Дейност „ Общинска администрация“
Добавя се:
По чл. 40, ал. 1, т. 2
1. Калинка Трендафилова Иванова – старши специалист в кметство Просена – новоназначена – билети
ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
Добавя се:
По чл. 40, ал. 1, т. 2
1. Йордан Петков Колев – ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Семерджиево и НУ „В.Априлов“- с. Хотанца – фелдшер – билети
ФУНКЦИЯ „СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“
Отпада:
По чл. 40, ал. 1, т. 1
1. Виолета Христова Николова – старша мед. сестра ДВД – билети
Добавя се:
По чл. 40, ал. 1, т. 1
1. Евелина Димитрова Ханджиева – мед. сестра ДВД – билети

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)