Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1408

РЕШЕНИЕ № 1408
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.6, ал.2, т.4 и ал.3 от Наредба № 1 на ОбС Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за придобиване в собственост на Община Русе на недвижим имот, представляващ УПИ І-196, кв.26 с площ 6 210 кв.м. по плана на с.Долно Абланово, община Русе и изградените върху него масивна триетажна сграда /училище/ със застроена площ 480 кв.м. и паянтова едноетажна сграда /читалище/ със застроена площ 210 кв.м.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване на собствеността на гореописания имот.