Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1409 Прието с Протокол № 50/21.05.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 6 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Общинският съвет реши:

Приема изменение и допълнение в Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски градини и ОДЗ на територията на Община Русе, приети с Решение № 943, по протокол № 36/20.03.2014 г. на Общински съвет – Русе, както следва:
1. В т. 1 „Задължителни условия за прием в детските градини и обединени детски заведения“, абзац втори и трети на „Пояснения“се изменя така:
„Ако заявителят няма ЕГН, а има ЛНЧ, може да регистрира заявление само на място в детска градина, след представяне на необходимите документи – документ с данни за ЛНЧ. Информацията за адресна регистрация на територията на Община Русе се събира по служебен път.
Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, заявителят може да регистрира заявление само на място в детска градина, след представяне на необходимите документи – документ с данни за ЛНЧ. Информацията за адресна регистрация на територията на Община Русе се събира по служебен път“.
2. В т. 2. „ПРЕДИМСТВА ПРИ ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ“, графа „Уточнения“ на критериите К 2, К 3, К 7 и К 8 се изменя така:
2.1. Съществуващите текстове се заличават и се заменят с „Установяването на информацията става служебно, въз основа на регистъра на населението, поддържан в Община Русе.“.
3. Създава се нов параграф 1 със следния текст:
„§1. Изменението и допълнението на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски градини на територията на Община Русе, приети с Решение № 1409 по Протокол № 50 от 21.05.2015 г. на Общински съвет – Русе, влиза в сила три дни след тяхното обнародване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)