Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1409

РЕШЕНИЕ № 1409
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, общинският съвет реши:

І.
1. Обявява имот – Природонаучен музей, находящ се по ул.”Етър” № 3 в град Русе, представляващ Поземлен имот № 63427.2.557 с площ от 952 кв. метра, заедно с построената в него сграда със застроена площ от 514 кв.м, за ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ и го вписва в списъка за имоти публична общинска, позиция № 146
2. Задължава Кмета на Община Русе да възложи съставяне нов акт, като това обстоятелство се отбележи в същия, в АОС № 1460 от 04.08.1997 год. и в регистрите.

ІІ. Обявява имоти в гр.Русе и кв.Средна кула, както следва:
1. ул.”Константин Иречек” № 2 в гр.Русе, предмет на АОС № 3463/22.10.2000г., представляващ част от ПИ 574, кв.9 – дворно място 544,55/1473 кв.м.ид.части и реално ІІ-ри етаж от масивна двуетажна сграда със застр.площ 348 кв.м. и тавански етаж от същата сграда със застр.площ 348 кв.м., предоставен безвъзмездно за управление на Общински културен институт”Клуб на дейците на културата”.
2. ул.”Околчица” № 9 в гр.Русе, предмет на АОС № 4933/10.04.2007г., представляващ ПИ 241, кв.654 – дворно място с площ 3 211 кв.м. и масивна двуетажна сграда – детска градина със застр.площ 435 кв.м. предоставен безвъзмездно за управление на Център за работа с деца.
3. ул.”Бачо Киро” № 10, гр.Русе, кв.Средна кула, отписан със заповед № 9500-409/24.08.2004г. на Областния управител на област Русе, представляващ УПИ VІІ-за детска градина, кв.165 – дворно място 2379 кв.м. и масивна двутажна сграда – детска градина със застр.площ 369 кв.м., предоставен безвъзмездно за управление на ОДЗ”Синчец”,
за публична собственост и ги вписва в списъка за имоти публична общинска собственост. За същите следва да се съставят актове за публична общинска собственост.