Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 141 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.14, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.7 и т.8 от Раздел IV на Учредителния акт на общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ , както и с чл.4, ал.1 и ал.3, чл.9, ал.1 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на фондация „Русе-град на свободния дух“, общинският съвет реши:

1. Приема основни насоки за дейността и работна програма на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 г./Приложение№ 2/
2. Приема бюджет на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2016 г. /Приложение 1/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

 Приложение  1 

 Бюджет на Общинска фондация
„Русе-град на свободния дух“ за 2016 г.
Приходи
Разходи
1. Преходен остатък от целеви дарения през 2015 г.
3420 лв.
1. Човешки ресурси
36 000 лв.
 
2. Целева субсидия от бюджета на Община Русе за 2016 г.
100 000 лв.
2. Външни услуги
20 000 лв.
 
3. Целева субсидия „Русе-Европейски град на спорта 2016“
100 000 лв.
3. Комуникационна и рекламна кампания
20 000 лв.
 
3. Частни дарения
163 000 лв.
4. Командировки в страната и чужбина
4000 лв.
 
4.Проект IMPACT
189 535 лв.
5. Фонд „Местни инициативи“, Фонд „Лицата на Русе“
178 420 лв.
 
 
 
6. Кампания „Русе-Европейски град  на спорта 2016“
100 000 лв.
 
 
 
7. Собствен принос по проект IMPACT
8000 лв.
 
 
 
8. Проект IMPACT
189 535 лв.
 
Общо приходи
555 955 лв.
Общо разходи
555 955 лв.
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
 
 
Приложение 2
 
ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА И РАБОТНА ПРОГРАМА НА
ФОНДАЦИЯ „РУСЕ-ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ ПРЕЗ 2016 г.
§ Организиране на събития в подкрепа на кампанията „Русе – град на свободния дух“, които надхвърлят традиционните формати, установени в културния календар на Община Русе:
 
Ø Иницииране на конкурси и селекция на проекти в направление „Местни инициативи“ с  акцент върху широкомащабните събития, с висока обществена значимост и добавена стойност за местните общности, новите нестандартни и оригинални идеи в сферата на културата, културно-историческото наследство, изкуството, науката и образованието, в това число неформалното образование, иновациите, младежките дейности и развитието на гражданското общество;
Ø Иницииране на мащабни и иновативни събития, които подсилват ”чувството за общност” сред русенци, улесняват диалога между представители на различни културни, образователни и професионални групи, насърчават междусекторните форми на сътрудничество/ фестивали, концерти, пленери, изложби, спектакли, пърформанси, конференции и публични дискусии и др.
Ø Подкрепа за реализирането на  устойчиви идеи с потенциал за развитие, които допринасят за популяризирането на Русе като град на традиции и новаторство на национално и международно ниво.
§ Подкрепа на талантливи русенци, изявяващи се в различни сфери на изкуството, културата и образованието:
 
Ø Прием на искания за подпомагане  и селекция на лица с изявени дарби от Община Русе в рамките на фонд „Лицата на Русе“, с цел задоволяване на образователни потребности,  професионално развитие, постигане на по-високи резултати, реализация на иновативен продукт в сферата на културата и изкуството, образованието, високите технологии;
Ø Поддържане на програма за подкрепа и популяризиране на изявени деца и младежи от Русе   
Ø Присъждане на награда „Посланици на свободния дух“ на лица с доказани постижения в областта на изкуството, културата, науката и образованието, изобретенията и новите технологии.
Ø Организиране на благотворителна кампания за набиране на средства „Талант без граници“ за обновяване на музикалните инструменти на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“.
 
§ Организиране на инициативи в подкрепа на кампанията „Русе – Европейски град на спорта 2016“:
 
Ø Избор на лого на кампанията „Русе – Европейски град на спорта 2016“
Ø Популяризиране и разпространяване на символите на кампанията сред представители на публичния, частния и гражданския сектор;
Ø Идентифициране на посланици на кампанията „Русе – Европейски град на спорта 2016“;
Ø  Организиране на конкурс за проекти в сферата на спорта със следните цели:насърчаване на активния и здравословен начин на живот на всички възрасти чрез спорт; стимулиране на социалното сближаване и приобщаване на различни социални групи; популяризиране на  дейността на професионални и любителски спортни клубове и съоръжения; ревитализиране и социализиране на градски пространства;
Ø Иницииране на мащабни и иновативни спортни събития, на открито и закрито, с добавена стойност за местната общност;
Ø Създаване на партньорства на место, национално и международно ниво.
 
§ Утвърждаване на Русе като „град на свободния дух“:
 
Ø Поддържане на уеб-базирани форми за информиране, популяризиране и участие (Интернет страница, присъствие в социалните мрежи, YouTube канал, Интернет медии);
Ø Организиране на кампании за популяризиране на Русе като привлекателна туристическа дестинация;
Ø Поддържане на мрежа от културни посланици на кампанията „Русе – град на свободния дух“ – популярни и емблематични личности, свързани с града и региона;
Ø Популяризиране и разпространяване на символите на кампанията сред представители на публичния, частния и гражданския сектор;
Ø Сондиране на общественото мнение относно ефективността на кампанията „Русе – град на свободния дух“.
§ Мониторинг и сравнителен анализ на културните политики и събития на местно ниво:
 
Ø Анализ на добри практики;
Ø Събиране и обработване на статистическа информация относно развитието на културния сектор в Русе и региона;
Ø Мониторинг и сравнителен анализ на културните политики;
§ Набиране на средства:
 
Ø Привличане на дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на кампаниите „Русе-град на свободния дух“ и „Русе-Европейски град на спорта 2016“;
Ø Приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с целите, формулирани в Учредителния акт на Фондацията. 
 
§ Проектна дейност:
 
ØРеализиране на проект „Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм“ в партньорство със Сдружение „Регионални партньорства за регионално развитие – Видин“, Община Лом и Асоциация за проекти „Алексис Филиаши“, Румъния, с финансиране по Европейската програма за трансгранично сътрудничество България-Румъния.   Водещ партньор по проекта е Сдружение „Регионални партньорства за регионално развитие – Видин“, а Фондация „Русе-град на свободния дух“, Община Лом и Асоциация за проекти „Алексис Филиаши“ са партньори. Стойност на проекта е  1 387 448,53 EUR, от тях за дейностите, които ще реализира Фондацията се очаква да постъпят  196 831,04 EUR. Целта на заложените дейности е да популяризира трансграничния район като атрактивна туристическа дестинация на базата на устойчиво използване на природните и културни ресурси, чрез иновационни и интерактивни ИТ решения за предоставяне на туристически услуги. Продължителността на проекта е 24 месеца.
Ø Идентифициране на възможностите за кандидатстване за финансиране по програми на ЕС и други донорски схеми.
 
§ Разширяване и поддържане на  устойчива мрежа от партньорства и междусекторно сътрудничество:
 
Ø Партньори от Русе и региона;
Ø Партньори от България;
Ø Партньори от Гюргево и Букурещ;
Ø Партньори от Дунавските страни;
Ø Партньори от побратимени на Русе градове;
Ø Партньорства с потенциални спонсори на кампанията;
Ø Други партньорства.
Ø  
 
§    Създаване на мрежа от доброволци и стажанти.
Ø Привличане на младежи от  неправителствени организации и клубове, студенти
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)